Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กระบวน PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

กระบวน PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”

โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย ผอ.ดร.วัชศักดิ์ สงค์ปาน ได้ใช้กระบวน PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
[ภาพโดย : นายเขมวรุทธิ์ อุปลา,นางสาวนงนุช ทองมาก,นางสาวรัตติยา เครือเครา,นายอัสมี นารอยี]