Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA) แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                     IIT- เมืองถลาง         สำนักง …

Read More »