Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรอินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรอินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรอินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตรอินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
คุณครูพิสิฐษ์ เนาว์ไพร และคุณครูนงนุช  ทองมาก เข้าร่วมอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

หลักสูตรอินโฟกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน

วันที่ 2-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 416 อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต