Create Joomla Template by Review BlueHost
Published on Tuesday, 21 February 2017
                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พิจารณาให้  โรงเรียนเมืองถลาง เปิดห้องเรียนพิเศษ "โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย"  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560  <<รายละเอียดดังแนบ>>
Hits: 761

ข่าวสารจากสพฐ