Create Joomla Template by Review BlueHost
Published on Tuesday, 01 September 2015
   
              วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ พิธีเปิดและลงนามตกลงความความร่วมมือโครงการธนาคารโรงเรียน ลำดับที่ ๑๐๙๑ ระหว่างโรงเรียนเมืองถลาง กับ ธนาคารออมสิน โดยนายสนธิญา รัตนะรัต ผู้อำนวยการเขตภูเก็ต ปฏิบัติงานแทนผู้อำนวยการภาค ๑๖ เป็นผู้ลงนามฝ่ายธนาคาร และนายสมชาย บุญรักษา รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง เป็นผู้ลงนามฝ่ายโรงเรียน นายกิจจา บุณกานนท์ ผู้จัดการสาขาถลาง กล่าวรายงาน และนายชัยพิทักษ์ อึ๋งสินค้าตระกูล ประธานคณะกรรมการโรงเรียนเมืองถลาง เป็นผู้กล่าวเปิด โดยมีผู้จัดการธนาคารออมสินทุกสาขาในจังหวัดภูเก็ต พร้อมพนักงาน ผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด
            โรงเรียนเมืองถลางจะใช้ธนาคารโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประหยัดและการออมให้แก่นักเรียนและบุคลากร เพื่อให้รู้จักการใช้จ่ายอย่างพอประมาณและสมเหตุ สมผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป ขอขอบคุณธนาคารออมสินที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการฝึกอบรมให้แก่นักเรียน  <<==ภาพกิจกรรม==>>
Hits: 861

ข่าวสารจากสพฐ