Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / การประเมินการอ่านการเขียน PISA

การประเมินการอ่านการเขียน PISA

การประเมินการอ่านการเขียน โดยใช้เครื่องมือวัดความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading  Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓   วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑