Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส
     วันที่ 21 ธันวาคม 2561  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง ดร.วัชรศักดิ์  สงค์ปาน เป็นประธาน เปิดงานกิจกรรมวันคริสต์มาส ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรม วันคริสต์มาสขึ้น โดยภาคเช้า ได้มีการแสดงความเป็นมาและความหมายของวันคริสต์มาส ภาพโดย คุณครูนงนุช ทองมาก