Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา

ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา

โรงเรียนเมืองถลางขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมรับชม“การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

📺โดยเริ่มออกอากาศเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

🔸สามารถเลือกรับชม “การจัดการเรียนการสอนทางไกล” ได้ตามช่องทางการรับชม “การจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

🔹ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถดาวน์โหลดตารางออกอากาศและกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ได้ที่ https://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10528/1001