Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 ตามรายละเอียดแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

62-02-20-prakaed