Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ระบบบันทึกข้อมูลยื่นความจำนงศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4

ระบบบันทึกข้อมูลยื่นความจำนงศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม.4


คลิก ::บันทึกข้อมูลเพื่อแสดงความจำนงในการเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4

การบันทึกข้อมูลแสดงความจำนงนี้ เป็นเพียงระบบฯที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครในวันที่มาสมัครสอบ เมื่อผู้สมัครบันทึกข้อมูลผ่านระบบนี้แล้ว ผู้สมัครจะต้องนำเอกสารหลักฐานต่างๆมาดำเนินการสมัครสอบฯด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัครสอบ ตามวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดไว้ (โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)