Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

ศึกษาดูงานโรงเรียนสิรินธร

วันที่ 9  ธันวาคม 2563  นายพิเชษฐ์  ถนอมวรรณ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ศึกษาดูงาน โรงเรียนในโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ตามรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ภาคอีสาน
ณ โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์