Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่องการเปิดห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2560

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรื่องการเปิดห้องเรียนพิเศษปีการศึกษา 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พิจารณาให้  โรงเรียนเมืองถลาง เปิดห้องเรียนพิเศษ “โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560

CCF2117_00000