Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / หลักฐานการรับสมัครเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักฐานการรับสมัครเพิ่มเติม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

หลักฐานการรับสมัคร ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2563
1. ใบสมัครของโรงเรียนเมืองถลาง  ที่กรอกข้อมูลถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว (รับใบสมัครได้ที่โรงเรียน)
2. ทะเบียนบ้านนักเรียน ฉบับจริง พร้อมสำเนา
3. ทะเบียนบ้านบิดา ฉบับจริง พร้อมสำเนา
4. ทะเบียนบ้านมารดา ฉบับจริง พร้อมสำเนา

  1. 5. หลักฐานการศึกษาในวันรับสมัคร (เมื่อตรวจสอบแล้วจะคืนฉบับจริงให้นักเรียน) ดังนี้
    5.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 (ม.1)  ใช้หลักฐานการจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ป.6) คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมสำเนา

5.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)  ใช้หลักฐานการจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) คือ ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจริง พร้อมสำเนา

5.3 รูปถ่ายในชุดเครื่องแบบนักเรียน  ขนาด  3×4 ซม.  จำนวน  2  รูป

5.4 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน ใช้สำหรับอ่านข้อมูลเข้าระบบการรับนักเรียน

หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่ไม่มีสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา ให้ใช้สูติบัตร (ใบแจ้งเกิด) ฉบับจริง พร้อมสำเนา
  2. หากผู้ปกครองมิใช่บิดา หรือมารดา ให้เพิ่มทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง ฉบับจริงพร้อมสำเนา ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีอำนาจปกครองนักเรียนตามกฎหมาย กรณีไม่จดทะเบียนสมรส มารดาเท่านั้นที่มีอำนาจปกครอง