Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / แบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน External Integrity and Transparency Assessment (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบประมิน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(EIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563