Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ให้นักเรียนม.1 และ ม.4 กรณีไม่มีที่เรียนแจ้งความประสงค์ให้จัดหาที่เรียน

ให้นักเรียนม.1 และ ม.4 กรณีไม่มีที่เรียนแจ้งความประสงค์ให้จัดหาที่เรียน

ให้นักเรียนกรณีไม่มีที่เรียนแจ้งความประสงค์ให้จัดหาที่เรียน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2564 ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยสามารถแสกน QR Code เพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียด และให้เตรียมหลักฐานตามลายละเอียด
เปิดให้กรอกข้อมูล
25-27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30น. เป็นต้นไป
เอกสารที่ใช้
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาผลการเรียนนักเรียน
– สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง