Breaking News
Home / ข่าวล่าสุด / ส่งแผนบูรณาการ star stems

ส่งแผนบูรณาการ star stems

แจ้งคณะครูทุกระดับชั้นส่งแผนบูรณาการ star stems ในวันจันทร์ที่5 มิ.ย.2560 เพื่อจะได้ทำการตรวจสอบและจัดทำเล่มเพื่อนำแผนมาขยายผล plc และวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.60 เชิญครูทุกคนประชุมที่ห้อง to be เพื่อใช้กระบวนการ plc จาก.ท่านผอ.