Home / Uncategorized / ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมในพิธีเปิด ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2560 เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนในการณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นการป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา โดยมีนักเรียนแกนนำจากสถานศึกษาในสังกัด สพม.14 จำนวน 100 คน ครู 30 คน จาก 20 โรงเรียน