Home / เอกสารดาวน์โหลด

เอกสารดาวน์โหลด

กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตาม …

Read More »