Home / ข่าวล่าสุด (page 11)

ข่าวล่าสุด

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ “ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC”

ครูโรงเรียนเมืองถลาง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัต …

Read More »