Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายชื่อนักเรียนใหม่ประจำห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
หมายเหตุ

นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อเนื่องจากผ่อนผันเรื่องเอกสารและยังไม่ได้มอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนเมืองถลาง
ให้นักเรียนและผู้ปกครองนำเอกสารการมอบตัวมาติดต่อ ณ ห้องวิชาการ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00 น . ณ ห้องวิชาการ