Home / งานวิชาการ / กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

: กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         – –รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
         – –พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
                 >>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545
                 >>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
                 >>พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
          – –พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
                  >>พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2553
                  >>พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2562
          – –พระราชบัญญัติเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
                  >>พระราชบัญญัติเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
                  >>พระราชบัญญัติเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
                  >>พระราชบัญญัติเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2562
          – – พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
          – –พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
          – –พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
          – –พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
          – –ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
          – – กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
          – –พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551
          – – พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

About thalang admin