E-Service

การให้บริการออนไลน์

E-Service
: E-Service
– – เว็บไซต์โรงเรียนเมืองถลาง
– – ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
– – การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์
– –เพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองถลาง
– – ระบบบริหารโรงเรียน
– – ร้องเรียนหรือแนะนำการให้บริการของโรงเรียน
– –แจ้งปัญหาผ่าน Line

About thalang admin