Breaking News

บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพ

บุคลากรกลุ่มสาระการงานอาชีพ

นางดุษฎี ศิริกิจวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นางกมลรัตน์  คงนคร
ครู
นางสาวนงนุช  ทองมาก
ครู
นางเรณุกา  พิชัยรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอบลมณี  ตั่นเล่ง
ครูชำนาญการ
ว่าที่รต.หญิง ชยานันท์  แท่นแสง
ครู
นางสาวสุมาภรณ์  ยอแสง
พนักงานราชการ
นายวีระวัฒน์ เวชสิทธิ์
อัตราจ้าง