Home / ITA / ข้อมูลสาธารณะ (OIT)-2564

ข้อมูลสาธารณะ (OIT)-2564

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2564

                   การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

[001-009] ข้อมูลพื้นฐาน
001 : โครงสร้างหน่วยงาน
002 : ข้อมูลผู้บริหาร
003 : อำนาจหน้าที่
004 : แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
005 : ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
– – แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
– – ช่องทางติดต่อโรงเรียน
006 : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          – –ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
          – – พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
          – – พระราชบัญญัติเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          – – พระราชบัญญัติเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          – – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
          – – พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
          – – พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
          – – กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
007 : ข่าวประชาสัมพันธ์
          – –  Facebook งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง 
          – – เว็บไซต์โรงเรียนเมืองถลาง
008 : Q&A (ถาม-ตอบ)
– – facebook messenger
009 : Social Network
          – – งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง | Facebook
[010-017] การบริหารงาน
010 : แผนดำเนินงานประจำปี
011 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
012 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
013 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          – – ฝ่ายวิชาการ
          – – ฝ่ายงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ
          – – ฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน
          – – ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและบุคคล
          – – คำสั่งโรงเรียนเมืองถลางพรรณนางานปีการศึกษา2563
          – – คู่มือการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเมืองถลาง
014 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
017 : E-Service
– – ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์
– – คู่มือบริการประชาชนสำหรับการติดต่อราชการ
– – ร้องเรียนหรือแนะนำการให้บริการของโรงเรียน
[018-024] การบริหารงานงบประมาณ
018 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
020 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
021 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
022 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
          – – ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มค64.pdf
          – – ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พย63.pdf
          – – ตัวอย่างร่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา กค3.pdf
023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
024 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
[025-028] การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
026 : การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
028 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
[029-033] การส่งเสริมความโปร่งใส
029 : แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
030 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
031 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
032 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
033 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
          – – รายงานการประชุมพิธีทำบุญครบรอบ 50 ปี 5 ม.ค. 2564
          – – ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 23 ม.ค.2564
          – – ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 20 พ.ค.2564
[034-041] การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
034 : เจตจำนงของผู้บริหาร
035 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
036 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
037 : การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
038 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
039 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
040 : รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2564
041 : รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563
[042-043] มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
042 : มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 : การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน