Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูสู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและชุมชุนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูสู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและชุมชุนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาครูสู่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันและชุมชุนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข
ในวันที่ 25-26  สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุมระดมพล  โรงเรียนเมืองถลาง
ภาพโดย : นายเขมวรุทธิ์ อุปลา