Breaking News
Home / ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA) แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                     IIT- เมืองถลาง         สำนักง …

Read More »

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า …

Read More »

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA)แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(EIT)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถ …

Read More »

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องการทดลองเรียน On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019 เต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องการทดลองเรียน On-Sit …

Read More »

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องการจัดห้องเรียนชั้นม …

Read More »

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองถลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่อง  แนวทางการจัดการเรี …

Read More »