Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA) แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

                     IIT- เมืองถลาง         สำนักง …

Read More »

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องการจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องการจัดห้องเรียนชั้นม …

Read More »

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองถลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่อง  แนวทางการจัดการเรี …

Read More »

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มี …

Read More »