Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการเป็นฐาน
หนังสือนำ
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้พัฒนา
คู่มือผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาครูโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติเป็นฐาน