Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ค่ายดาราศาตร์ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2561

ค่ายดาราศาตร์ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 12
    วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนเมืองถลาง  จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ ครั้งที่ 12 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แผนการเรียนวิทย์-คณิต
โดยมีอาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภฏภูเก็ตเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนณ โรงเรียนเมืองถลาง
<<==ภาพโดย ครูปิยวัฒน์ ผิวดำครูนงนุช ทองมาก==>>