Breaking News
Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ตารางการจัดการเรียน-การสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

ตารางการจัดการเรียน-การสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

 

โรงเรียนเมืองถลาง
ตารางเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
ม.1/1ม.1/2ม.1/3ม.1/4ม.1/5ม.1/6
ม.1/7ม.1/8ม.1/9ม.1/10ม.1/11 
ม.2/1ม.2/2ม.2/3ม.2/4ม.2/5ม.2/6
ม.2/7ม.2/8ม.2/9ม.2/10ม.2/11 
ม.3/1ม.3/2ม.3/3ม.3/4ม.3/5ม.3/6
ม.3/7ม.3/8ม.3/9ม.3/10ม.3/11 
ม.4/1ม.4/2ม.4/3ม.4/4ม.4/5ม.4/6
ม.4/7ม.4/8     
ม.5/1ม.5/2ม.5/3ม.5/4ม.5/5ม.5/6
ม.5/7ม.5/8    
ม.6/1ม.6/2ม.6/3ม.6/4ม.6/5ม.6/6
ม.6/7ม.6/8

  ปรับปรุงครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน  2564