Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง

ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง

 

 แสดงความยินดีและต้อนรับรองผู้อำนวยการ
คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองถลาง พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงต้อนรับ
ครูอัจฉรี สิริเสมอภาค และครูนิศารัตน์ ถนอมนา ในโอกาสแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง
ณ หอประชุมโรงเรียนระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง
30 ตุลาคม 2563
ภาพกิจกรรม เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองถลาง