Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองถลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองถลาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศโรงเรียนเมืองถลาง
เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเมืองถลาง ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ในสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

รายละเอียดและตารางการมาเรียนของนักเรียน
รายละเอียดและตารางการมาเรียนของนักเรียนทั้งหมด
รายละเอียดและตารางการมาเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายละเอียดและตารางการมาเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
รายละเอียดและตารางการมาเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5
รายละเอียดและตารางการมาเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6