Breaking News
Home / ข่าวกิจกรรม / แนวปฏิบัติสำหรับการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

แนวปฏิบัติสำหรับการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กรณีปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับการสอบแก้ตัว