Breaking News
Home / กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ต้อนรับผู้อำนวยการพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ

ต้อนรับผู้อำนวยการพิเชษฐ์ ถนอมวรรณ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
บุคลากรโรงเรียนเมืองถลางและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองถลาง คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายและแขกผู้มีเกียรติร่วมต้อนรับผู้ำนวยการ พิเชษฐ์  ถนอมวรรณ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง คนใหม่
วันที่ 29  ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรม