Breaking News
Home / Uncategorized / ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่สถานศึกษา

ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สู่สถานศึกษา

โรงเรียนเมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย ผอ.ดร.วัชศักดิ์ สงค์ปาน
ได้ใช้กระบวน PLC “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์และรองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข
ภาพโดย : นายเขมวรุทธิ์ อุปลา,นางสาวนงนุช ทองมาก,นางสาวรัตติยา เครือเครา,นายอัสมี นารอยี