Home / Uncategorized / การติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา

การติดตามการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษา เขต 14 เข้ากำกับ นิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนกระบวนการ  PLC (Professional Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา
นำโดย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสพม. 14
นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
นางฉวีวรรณ รักษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม
วันที่ 5 กันยายน 2560
ณ ห้องประชุมพิชิตศึก โรงเรียนเมืองถลาง