Home / ข่าวกิจกรรม / อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ “ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC”

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้ หัวข้อ “ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC”

ครูโรงเรียนเมืองถลาง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างกระบวนการเรียนรู้

หัวข้อ “ทักษะ 7C ของครู 4.0 เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ด้วย 5 Steps และกระบวนการ PLC”

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรองศาสตร์พเยาว์ ยินดีสุข””

จัดโดย มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

วันที่ 3-4 มิถุนายน 2560  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

About admin