Home / ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

 

คณะผู้บริหารโรงเรียนเมืองถลาง

นายพิเชษฐ์  ถนอมวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง
08-2802-2322
phichat.mts@gmail.com

นางสายชล  ส่งแสง
รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองและกิจการนักเรียน
09-3395-4661
kunkunkaew@gmail.com

นางสาวอัฉจรี  สิริเสมอภาค
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ
09-3584-3900
acharee0412@gmail.com


รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปและบุคลากร

นางณัฏฐธิดา อุมาจิ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
06-1264-7963
natthatida.jun@obec.moe.go.th