Home / กิจกรรมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี / สพม.14 เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลโรงเรียนเมืองถลาง

สพม.14 เข้าเยี่ยมโรงเรียนเพื่อนิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกลโรงเรียนเมืองถลาง

นิเทศการจัดการเรียนการสอนทางไกล

++++–ภาพกิจกรรมเยี่ยมชม–++++

About thalang admin